ÁSZF

Terápia igénybevételének Általános Szerződési Feltételei

[Preambulum]

1. § Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Tölgyes Laura Veronika által üzemeltetett https://tolgyes-laura-pszichologus9.webnode.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető terápiás szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket.

2. § (1) Tölgyes Laura Veronika fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Tölgyes Laura Veronika rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat az ÁSZF módosításáról, annak hatálybalépését megelőző legalább 15 nappal.

(2) Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

[Az ÁSZF hatálya, alkalmazása és elfogadása]

3. § (1) A honlapon vagy telefonon keresztül történő időpontkérést követően a szerződést kötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Páciens) és Tölgyes Laura Veronika között létrejövő terápiás szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett, a Felek eltérő megállapodásának hiányában - jelen ÁSZF határozza meg.

(2) A jelen ÁSZF tartalmazza a Megrendelőt és a Tölgyes Laura Veronikát illető jogokat és kötelezettségeket, a szolgáltatások igénybevételét, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, valamint a viták és panaszok kezelésének módját.

(3) A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

(4) A Honlap megnyitásával és a Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatások igénybevételével a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyben elfogadja a Honlap által alkalmazott Adatkezelési Tájékoztatót, amely külön szabályzatban érhető el a Honlapon.

(5) Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek, amely a Megrendelő és Tölgyes Laura Veronika között jön létre a terápiára történő jelentkezés elfogadásával.

[Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatások]

4. § (1) Tölgyes Laura Veronika az alábbi terápiás szolgáltatásokat biztosítja:

a) autogén tréning;

b) családkonzultáció, tanácsadás;

c) párkonzultáció, tanácsadás;

d) családtervezés;

e) egyéni konzultáció;

f) alap-pszichoterápia.

     (2) Tölgyes Laura Veronika által kínált minden szolgáltatás részletes leírása a Honlapon megtalálható.

[Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatás megrendelése]

5. § (1) Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatások igénybevétele céljából a Megrendelő telefonon, illetve honlapon keresztül tud időpontot kérni.

(2) Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül nem kap visszaigazolást megkeresését illetően, akkor ebben az esetben Megrendelőnek érdemes felvennie ismételten a kapcsolatot Tölgyes Laura Veronikával a feltüntetett elérhetőségeken.

[Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatások

megrendelésének visszaigazolása és a szerződés létrejötte]

8. § (1) A szolgáltatás igénybevétele céljából történő telefonos vagy honlapon történő bejelentkezés még nem keletkeztet kötelezettséget egyik fél részére sem. A Megrendelővel való (e-mail vagy telefon útján történő) előzetes konzultációt követően, ha a Felek megegyeznek egy terápiás időpontban és a Megrendelő a keretszerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat a Google űrlapon keresztül megadja, valamint a kívánt terápiát és annak időkeretét kiválasztja, a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés létrejön.

(2) A Felek megegyezésével a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy terápia meghatározott időpontban történő igénybevételére vonatkozó nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A szerződés alapján Tölgyes Laura Veronika a szolgáltatás nyújtására, a Páciens a szolgáltatás díjának megfizetésére köteles.

9. § (1) A Felek közös írásbeli megállapodás alapján eltérhetnek jelen ÁSZF rendelkezésektől.


(2) A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az internetszolgáltatás problémájából fakadó technikai nehézségek esetén Tölgyes Laura Veronika felelőssége a szolgáltatás biztosítását érintően korlátozott. A terápia közben fellépő internetszolgáltatási probléma miatti ellehetetlenülés esetén a terápia költsége nem visszatéríthető.

[Panaszügyek intézése, jogorvoslati lehetőségek]

10. § (1) A Megrendelő vagy Páciens a Tölgyes Laura Veronika által biztosított szolgáltatással, vagy a Tölgyes Laura Veronika tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait tollauver@gmail.com e-mail címen keresztül terjesztheti elő.

(2) A Megrendelő vagy Páciens írásban közölheti Tölgyes Laura Veronikával a panaszát, amely a tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

(3) Az írásbeli panaszt a Tölgyes Laura Veronika - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Tölgyes Laura Veronika indokolni köteles.

(4) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Megrendelő vagy Páciens neve, lakcíme;

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) a Megrendelő vagy Páciens panaszának részletes leírása, a Megrendelő vagy Páciens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

d) Tölgyes Laura Veronika nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és Megrendelő vagy Páciens aláírása;

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

(5) Tölgyes Laura Veronika a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(6) A panasz elutasítása esetén a Tölgyes Laura Veronika köteles a Megrendelőt vagy Pácienst írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Tölgyes Laura Veronika a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

(7) Amennyiben a Tölgyes Laura Veronika és a Megrendelő vagy Páciens között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

a) fogyasztóvédelmi eljárás;

b) bírósági eljárás;

c) békéltető testületi eljárás.

(8) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Megrendelő vagy Páciens fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu/

(9) A Megrendelő vagy Páciens jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

(10) A Megrendelő vagy Páciens Tölgyes Laura Veornikával szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Megrendelő vagy Páciens fogyasztói panaszát Tölgyes Laura Veronika elutasítja, úgy a Megrendelő vagy Páciens jogosult Megrendelő vagy Páciens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő vagy Páciens az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Megrendelő vagy Páciens erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Tölgyes Laura Veronikát a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

(11) Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

(12) A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

(13) A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a Vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

(14) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

(15) A békéltető testület eljárása a Megrendelő vagy Páciens kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Megrendelő vagy Páciens nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a Megrendelő vagy Páciens az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;

c) a Megrendelő vagy Páciens álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;

d) a Megrendelő vagy Páciens nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő vagy Páciens az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;

e) a Megrendelő vagy Páciens nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;

f) a testület döntésére irányuló indítványt;

g) a Megrendelő vagy Páciens aláírását.

(16) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő vagy Páciens bizonyítékként hivatkozik, így különösen írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő vagy Páciens rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

(17) A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

[Vegyes rendelkezések]

11. § (1) Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

(2) Tölgyes Laura Veronikának nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

12. § A Vállalkozás a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti papír alapú számlát bocsát ki, amelyet a Megrendelő vagy Páciens kérésére elektronikus úton eljuttat részére.

13. § Jelen ÁSZF 2023. február 13. napján hatályba.

Budapest, 2023. február 12.

© 2020 Tölgyes Laura Veronika Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el